PVC / ПВЦ винилови професионални подови настилки, линолеум, мокетни плочи, Flotex, LVT (луксозни винилови плочи), винилови ламинати от водещи производители
Навигация Затвори навигацията

Политика по защита на личните данни

Oбща информация

От 25 май 2018г.  в сила влиза нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз през 2016г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Ивекрис ЕООД, собственик на сайта: www.dlw.bg  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги – за сключване на договор или осъществяване на преддоговорни отношения и ги пази отговорно и законосъобразно, съгласно всички нормативни изисквания.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование “Ивекрис“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 200918462

седалище и адрес на управление: гр. София,  ПК 1404, жк. Манастирски ливади, бл. 112 вх. В ап. 18

Адрес за упражняване на дейността: гр. София,  ПК 1680, бул. Братя Бъкстон № 40, ет. 4

Данни за кореспонденция: гр. София,  ПК 1404, жк. Манастирски ливади, бл. 112 вх. В ап. 18

E-mail: vladi.georgiev@dlw.bg

Телефон.: (+359)899 100 460

Информация относно длъжностно лице по защита  на личните данни

гр. София,  ПК 1404, жк. Манастирски ливади, бл. 112 вх. В ап. 18

E-mail: vladi.georgiev@dlw.bg

Телефон.: (+359)899 100 460

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

“Ивекрис“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящият документ – Политика за личните данни е предназначен за регулиране на отношенията при обработката на лични данни м/у „Ивекрис“ ЕООД, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, собственик на интернет страницата www.dlw.bg наричана за краткост ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, и всеки един от ползвателите, за краткост ПОЛЗВАТЕЛ/И на Интернет страницата, във връзка с нейното ползване.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ, чрез интернет страницата обработва Вашите лични данни във връзка със своята дейност, а именно – предоставянето на услуги в сферата на доставка и монтаж на подови настилки и други СМР и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и във връзка с отправени от Вас запитвания за изготвяне и предоставяне на оферта за някоя от предлаганите от „Ивекрис“  ЕООД стоки и услуги и по-конкретно въз основа на следното:

Изпълнение на договорни и преддоговорни задължения на „Ивекрис“ ЕООД с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ДОСТАВЧИКА;

За целите на легитимния интерес на ДОСТАВЧИКА.

*** Какво представлява обработването на лични данни – това е всяка дейност по събиране, съхранение, унищожаване, архивиране, изтриване, ограничаване, трансфериране на личните Ви данни.

Чл. (2) ДОСТАВЧИКЪТ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

 

Чл. 2. (1) ДОСТАВЧИКЪТ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор, както и за направени запитвания за изготвяне и предоставяне на оферти включително за следните цели:

индивидуализация на страна по договора;

изготвяне и предоставяне на оферти;

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

(2) ДОСТАВЧИКЪТ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ДОСТАВЧИКЪТ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Спазване на правата и задълженията на страните по сключен договор

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 3. (1) ДОСТАВЧИКЪТ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на търговска сделка с ползвател – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор

Изготвяне и изпращане на оферта – целта на тази дейност е администриране на процеса по изготвяне и изпращане на оферта въз основа на направено запитване

 (2) ДОСТАВЧИКЪТ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, евентуално телефон и адрес за доставка)

Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с ползвателя и изпращане на на изготвена оферта, фактура, како и за сключване на договор при одобрена оферта за доставка и/или монтаж на избраната настилка / настилки

Основание за обработка на личните Ви данни –  за изпращане на поискана оферта, фактура  или при сключването на писмен договор, между ДОСТАВЧИКА и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – не изискваме други данни освен име, електронен адрес, адрес за доставка и/или монтаж и по желание на клиента, същия предоставя мобилен телефонен номер за контакт.

Цел, за която се събират данните: преддоговорни или договорни отношения.

Други данни, които ДОСТАВЧИКЪТ обработва – доставчикът не събира и не обработва други данни, освен посочените и изброени в чл. 3 ал. 2; ДОСТАВЧИКЪТ не събира данни за използвания IP адрес.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, „Ивекрис“ ЕООД не изисква предоставянето на единен граждански номер, вместо това се въвежда десет цифрен код съдържащ числото 9.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура, оферта, договор.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не събира и не обработва следните категории и видове лични данни:

Лични данни, които разкриват расов или етнически произход;

Лични данни, които разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Единен граждански номер на лицата.

Номера и дати на издаване на документи за самоличност

(4) Личните данни са събрани от ДОСТАВЧИКЪТ от лицата, за които се отнасят.

Сайтът на „Ивекрис“ ЕООД не използува бисквитки.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)  ДОСТАВЧИКЪТ съхранява Вашите лични данни само доколкото и докогато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор м/у доставчик и позлвател, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в данъчните закони, законът за счетоводството и другите приложими действащи нормативни актове в Р. България

След постигане на целите на обработката личните данни на ползвателите биват унищожени по надлежен ред.

При непотвърдени оферти от страна на клиента, неговите лични данни се унижощават в срок от 6 месеца от датата на издаване на офертата. Заедно с това се изтриват и заличават и електронните кореспонденции между доставчикът и клиента.  

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя никакви Ваши лични данни на трети страни, без изрично писмено съгласие от страна на клиента

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат унищожени от преди срока, посочен в чл. 4, Вие можете по всяко време да го уведомите, за това ваше желание, освен в случаите, когато закон или нормативна уредба, регламентират задължение на ДОСТАВЧИКЪТ да съхранява такива данни в срок, по дълъг от 6 (шест) месеца

(2) ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. ДОСТАВЧИКЪТ не копира и не съхранява данни от документи за самоличност.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Имате право да изисквате и получавате от ДОСТАВЧИКА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получавате достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване; Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8.(1) Вие сте в правото да поискате от ДОСТАВЧИКА изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ДОСТАВЧИКЪТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ДОСТАВЧИКА;

В случай, че искането е отправено чрез имейл, ДОСТАВЧИКЪТ приема, че всяко искане, отправено от имейл, с който потребителят вече е отправял искания към ДОСТАВЧИКА, е легитимно такова и изхожда от лицето,  на което този имейл адрес принадлежи.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 9. Съгласно Регламента за защита на личните данни, Вие имате право да изискате от „Ивекрис“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДОСТАВЧИКА да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

ДОСТАВЧИКЪТ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ДОСТАВЧИКА имат преимущество пред Вашите интереси.

 Право на преносимост

Чл. 10.  Вие можете да поискате от ДОСТАВЧИКА директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 Право на възражение

Чл. 11. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ДОСТАВЧИКА, които се отнасят до Вас.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 12. (1) Ако ДОСТАВЧИКЪТ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ДОСТАВЧИКЪТ Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да Ви уведомява, ако:

Сружеството е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

Дружеството е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 13. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни и трети държави.

Чл. 14 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя данни единствено, ако те са изрично поискани от държавни контролни органи във връзка с проверки, съдебни разпоредби, дела или други видове контролни производства.

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Настоящата политика за защита на личните данни влиза с сила за потребителите на сайта от 01.07.2018 г.

GDPR политика

Всички права запазени ©